Intézményképviselő pályázat

A Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület

Pályázatot hirdet

a Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola

intézményképviselői, vezetői feladatok ellátására.

 

A jogviszony időtartama:

Az intézményképviselő megbízatása öt évig terjedő határozott időtartamra szól azzal, hogy a megbízás a határozott idő lejárta előtt is visszavonható az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának (SzMSz) 9.6. pontjában részletezett esetekben.

Foglalkoztatás jellege:

Az Intézménynél betöltött pedagógusi munkakörön túl az SzMSz 9.6. pontjában meghatározott vezetői feladatok ellátása.

A munkavégzés helye:

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 8.

Az intézményképviselő feladatai:

Az intézményképviselő látja el a közoktatási törvény szerinti iskolaigazgató feladat- és hatáskörét. Felelős az intézmény szakszerű és törvényes működéséért, az észszerű és takarékos gazdálkodásért, gyakorolja a munkáltatói jogokat.

Az intézményképviselő részletes feladatait az Intézmény Szervezeti és Működési Szabályzatának 9.6. fejezete tartalmazza.

Pályázati feltételek:

pedagógus munkakör betöltésére jogosító mesterképzésben szerzett szakképzettség,
pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség,
büntetlen előélet, továbbá annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt, amelyre a vezetői feladatok irányulnak,
Waldorf szakpedagógus végzettség,
legalább 5 év Waldorf-pedagógus munkakörben szerzett szakmai tapasztalat,
elkötelezettség a Waldorf-pedagógia mellett

Az elbírálásnál előnyt jelent:

Minden olyan kompetencia igazolása, amely segíti a jelöltet az intézményképviselői feladatok ellátásában, így különösen:

korábbi intézményképviselői tapasztalat,
alapvető gazdasági-pénzügyi ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

1.A pályázó eddigi pedagógusi-vezetői pályáját bemutató szakmai önéletrajz.
2.Vezetői program, amely kitér az alább részletezett pontok bemutatására. Kérjük, hogy tömören, célratörően fogalmazzon, lehetőség szerint valamennyi pontra maximum fél oldal terjedelemben válaszoljon! Bármilyen egyéb, a vezetői elképzeléseihez tartozó területekre is kitérhet, de a Vezetői program terjedelme ezzel együtt se haladja meg az 5 oldalt!
Miként látja a pályázó az Intézmény jelenlegi helyzetét, megítélését a vonzáskörzetének közvéleménye szemében?
Intézményképviselőként a hatáskörébe tartozó területeken mit kíván tenni annak érdekében, hogy az Intézményben tanuló, ill. nevelt gyermekek száma növekedjen?
Intézményképviselőként mit tekintene elsődleges minőségi céljának? Meg tud-e adni olyan mutatót (pl. országos kompetencia felméréseken elért eredmény az országos átlaghoz képest, felsőoktatási intézménybe felvett tanulók aránya, stb.), amely jól jellemzi azt?
Intézményképviselőként a hatáskörébe tartozó területeken mit kíván tenni annak érdekében, hogy az Intézmény gazdasági egyensúlya és ezáltal finanszírozhatósága fennmaradjon, az ne jelentsen a jelenleginél nagyobb terhet a szülői közösségnek?
Intézményképviselőként a hatáskörébe tartozó területeken mit kíván tenni annak érdekében, hogy az Intézmény egyes egységei (óvoda-általános iskola, ill. általános iskola-gimnázium) közötti átjárás a jelenleginél nagyobb mértékű legyen?
Intézményképviselőként a hatáskörébe tartozó területeken mit kíván tenni annak érdekében, hogy az Intézmény pedagógusi gárdája stabil legyen, a várhatóan nyugdíjba vonuló pedagógusok helyét zökkenőmentesen pótolni lehessen?
Milyen elképzelései vannak az Intézmény keretében működő óvoda fejlesztésével kapcsolatban?
3.Végzettséget szakképzettséget tanúsító iratok másolata.
4.Három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány.
5.Amennyiben a pályázó jelenleg nem az Intézmény alkalmazottja, úgy nyilatkozatot arról, hogy sikeres pályázat esetén az Intézménnyel kötendő munkaviszonynak akadálya nincs.
6.Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat részeként benyújtásra kerülő személyes adatainak az értékelő bizottság általi megismeréséhez hozzájárul.
7.Nyilatkozatot arról, hogy a pályázat részeként benyújtandó „Vezetői program” nyilvánosságra hozatalához hozzájárul annak érdekében, hogy a véleményezési joggal rendelkezők kialakíthassák véleményüket.

Juttatások:

Az intézményképviselőt a vezetői többletfeladat ellátásáért külön juttatás illeti meg, amelynek meghatározása az Intézmény fenntartójának, a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület elnöke jogosult.

A Pályázati kiírás közzétételének helye, ideje:

A https://.nyiregyhaziwaldorf.hu honlap, 2021. június 1.

A pályázat beérkezésének határideje:

2021. június 15.

Az intézményképviselői feladatok ellátásának kezdő időpontja:

2021. augusztus 16.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton vagy személyesen, zárt borítékban a Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület elnökének címezve a 4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 8. címre.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatokról a formai és tartalmi értékelést követően, a Szülői Kör és a Diákönkormányzat véleményezését követően a Pedagógus Konferencia javaslatára a Fenntartó dönt.

 

Nyíregyháza, 2021. május 31.

 

Nyircsák János

       elnök

Nyíregyházi Waldorf Pedagógiai Egyesület

 

 

Beérkezett pályázatok:

Károly Mónika pályázata

.

.